Page settings

Traineeship Finance & Control – Ajilon Young Professionals

 

Traineeship Finance & Control – Ajilon Young Professionals

In de publieke sector zijn een aantal trends en ontwikkelingen gaande die een flinke impact hebben op de bedrijfsvoering. Veel hiervan zijn niet nieuw, echter de noodzaak om mee te veranderen neemt toe. De gevolgen van de decentralisaties zijn nog niet uitgewerkt en ondertussen wordt gewerkt aan een compactere overheid. De gemiddelde leeftijd neemt verder toe waardoor strategische personeelsplanning een belangrijk aandachtspunt is. Jongeren aantrekken blijkt desondanks lastig, omdat velen een carrière binnen de lokale overheid niet als een logische stap zien. Om deze redenen is Ajilon Young Professionals gestart met het traineeship Finance & Control.

Het traineeship Finance & Control richt zich op het profiel ‘Financieel consulent’ binnen de lokale overheid. Door de genoemde ontwikkelingen binnen de lokale overheid verandert het speelveld van de afdeling Financiën. Er is druk op de bedrijfsvoering, met minder middelen moet meer bereikt worden. Hierdoor worden andere eisen gesteld aan de Financieel consulent. Meer dan ooit wordt van hem of haar verwacht dat zij de organisatie kan voeden met heldere stuurinformatie en hierover gedegen advies kan geven.

Vakinhoudelijke ontwikkeling
De jonge talenten van Ajilon Young Professionals volgen een tweejarige opleiding gericht op alle ins en outs van het vak gemeentefinanciën. Zij beginnen met het leggen van een gedegen fundament van de primaire processen en ontwikkelen zich in twee jaar tot de financieel consulent van de toekomst. Dit start met de module ‘Hoe werkt de gemeente’ en vormt een algemene basis over het werkveld. Hierna wordt de essentiële basis gelegd rondom ‘Besluit begroting en verantwoording’ door de modules 2 ‘BBV basis’ en 3 ‘BBV verdieping’.

In module 4 ‘Financiën’ leren zij alles over: Financiële verhoudingen Rijk-gemeente (Gemeentefonds), Basiskennis (gemeentelijke) belastingen, BTW, BTW-compensatiefonds en Vpb (Vennootschapsbelasting).

Hierna wordt de stap gemaakt naar de professionele vaardigheden op beleidsniveau. Module 5 ‘Adviesvaardigheden’ is gericht op: invloed uitoefenen, flexibiliteit, creativiteit en draagvlak verwerven voor de ideeën en adviezen. Dit zijn even noodzakelijke onderdelen van het werk als adviseur als de vakinhoudelijke kennis. Het zijn kwaliteiten die nodig zijn om adviezen en beleidsvoorstellen geaccepteerd te krijgen.

Module 6 ‘Planning & Control’ bestaat uit: inleiding Planning en Control, begroten en begrotingsproces, (financiële) informatievoorziening, rol van de consulent, budgettering en verslaglegging.

In de een-na-laatste module wordt gewerkt aan politiek bestuurlijke verhoudingen. Module 7 ‘Politieke antenne’ bestaat uit de onderdelen;

- het werken in een politieke omgeving,
- het krachtenveld: belangrijke belangengroepen, doelgroepen en instellingen in de gemeentepolitieke omgeving,
- verkennen van het politiek-bestuurlijke krachtenveld,
- bespreking rollen van de verschillende partijen,
- inleven in de rol van het college en,
- spanningsveld tussen de beleidsmedewerker en de politicus.

Het geheel wordt afgerond in module 8 ‘Eindopdracht’ met een symposium en een praktijkgerichte eindopdracht.

Persoonlijke ontwikkeling
Groeien als persoon en groeien als professional gaan hand in hand. Hiervoor is inzicht in de eigen gedragspatronen, belemmeringen en drijfveren onontbeerlijk. Persoonlijke bewustwording en groei staan centraal in dit traject en door dit te verbinden met praktische vaardigheden en praktijksituaties wordt het geleerde zeer toepasbaar.

- Cyclus 1: Ik & mezelf: Deze module gaat over de sterke punten van de trainee en waar haar of zijn specifieke talenten liggen.
- Cyclus 2: Ik & de ander: In deze module gaat het om bewustwording van hoe de trainee contact maakt en samenwerkt met anderen.
- Cyclus 3: Ik & de organisatie: In deze module wordt vooral gekeken hoe de trainee haar of zijn specifieke talenten het beste tot zijn recht kan laten komen en tot waarde kan laten zijn voor een organisatie.

Dit traject wordt gegeven door onze externe partner gespecialiseerd is in talentontwikkeling van Young Professionals. Daarnaast werkt Ajilon Young Professionals met externe coaches die de talenten begeleiden in hun ontwikkeling.

Het resultaat: Persoonlijke en Professionele Groei: Authenticiteit | Autonomie | Pro-activiteit | Persoonlijke effectiviteit | Zelfreflectie | Groeien in persoonlijk leiderschap.

Ga naar de vacatures
Ga terug naar vakgebieden